Wilkasy k/Giżycka ul. Niegocińska 5 Zobacz na mapie »

SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE

Komisja Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademicki Związek Sportowy zapraszają na szkolenia instruktorskie, które odbędą się w Wilkasach. Szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ i Instruktora Żeglarstwa PZŻ organizowane jest przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademicki Związek Sportowy. Kursy są organizowane w ramach cyklu centralnych kursów instruktorskich AZS w różnych dyscyplinach. Szkolenie odbywać się będzie w świetnie żeglarsko i szkoleniowo przygotowanym ośrodku AZS w Wilkasach w terminie 18-26.09.2021. Kurs prowadzić będzie doświadczona i profesjonalna kadra instruktorska pod nadzorem Komisji Szkolenia PZŻ. Zajęcia będą się odbywały w formie zajęć praktycznych, teoretycznych i warsztatowych. Podczas kursu będzie również możliwość uzyskania uprawnień opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży - wychowawcy kolonijnego.


NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA PZŻ


Warunki uczestnictwa w kursie:
 • ukończone 18 lat, 
 •  posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, 
 • posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego, 
 • zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego, 
 • posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.
Nauczyciel żeglowania jest uprawniony do: 
 • praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie - pod nadzorem KWŻ, 
 • samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej, 
 • prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.
Koszt kursu na nauczyciela żeglowania PZŻ:
 • MINI HOTEL: członkowie AZS 1550 zł/ pozostali 1800 zł
 • HOTEL: członkowie AZS 1820 zł/ pozostali 2070 zł (ograniczona liczba miejsc)
Cena zawiera:
 • nocleg,
 • wyżywienie 3x dziennie,
 • ubezpieczenie,
 • szkolenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • czarter jachtów
Cena nie zawiera:
 • opłaty egzaminacyjnej – 320 zł,
 • opłaty za kurs wychowawcy kolonijnego – 250 zł,
 • kosztów podróży.

Wpłat należy dokonać na konto AZS COSA Ośrodek w Wilkasach numer 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488 tytułem "kurs Instruktorski PZŻ 2021 - imię i nazwisko" do dnia 14.09.2020 r.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy przed dokonaniem przelewu wysłać dane do faktury na adres: marketing@azs-wilkasy.pl. W treści przelewu należy podać numer NIP. Faktura zostanie wystawiona na pobyt z 8% VAT-em. W przypadku chęci otrzymania faktury za szkolenie należy do powyżych cen dodać 15%.

Zgłoszenia: 


INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ


Warunki uczestnictwa w kursie:
 • ukończenie 24 lat, 
 • posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku posiadanie stopnia Nauczyciela Żeglowania PZŻ, 
 • posiadanie stopnia co najmniej jachtowego sternika morskiego, 
 • posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego, 
 • posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum sześć kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).
Instruktor żeglarstwa jest uprawniony do:
 • organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, 
 • pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, 
 • potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie, 
 • pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ, 
 • pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ.
Koszt kursu instruktora żeglarstwa:
 • MINI HOTEL: członkowie AZS 1550 zł/ pozostali 1800 zł
 • HOTEL: członkowie AZS 1820 zł/ pozostali 2070 zł (ograniczona liczba miejsc)
Cena zawiera:
 • nocleg,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie,
 • szkolenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • czarter jachtów.
Cena nie zawiera:
 • opłaty egzaminacyjnej – 430 zł,
 • opłaty za kurs wychowawcy kolonijnego – 250 zł,
 • kosztów podróży.

Wpłat należy dokonać na konto AZS COSA Ośrodek w Wilkasach numer 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488 tytułem "kurs instruktorski PZŻ 2021 - imię i nazwisko" do dnia 14.09.2021 r.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy przed dokonaniem przelewu wysłać dane do faktury na adres: marketing@azs-wilkasy.pl. W treści przelewu należy podać numer NIP. Faktura zostanie wystawiona na pobyt z 8% VAT-em. W przypadku chęci otrzymania faktury za szkolenie należy do powyżych cen dodać 15%.


Zgłoszenia: 

 

AZS
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU AKADEMICKIEGO
OŚRODEK W WILKASACH